17A Exploitatie gronden

Visie

Het grondbeleid van de gemeentelijke overheden is volop in beweging en er gebeurt veel in het ruimtelijk-fysiek domein. De hoofddoelstelling van het grondbeleid zal evenwel niet veranderen: grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, zowel in uitleggebieden als bij de herontwikkeling van de bestaande stad. De hoofddoelstelling is en blijft om binnen de gestelde doelen van ruimtelijke ordening en beleidssectoren te komen tot realisatie van de gewenste verandering van het grondgebruik voor verschillende functies. De missie is om direct en indirect met inzet van financiële en juridische instrumenten bij te dragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle in kwaliteit en kwantiteit.
In de verplichte paragraaf 6 Grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen.

Ontwikkelingen

In de verplichte paragraaf 6 Grondbeleid wordt nader ingegaan op ontwikkelingen die de gemeentelijke grondpositie beïnvloeden.
Dit zijn:

 • Omgevingswet / omgevingsvisie
 • Actualiseren van de structuurvisie
 • Grondbeleid nieuwe stijl
 • Ladder duurzame verstedelijking
 • Vennootschapsbelasting
 • Aanscherping BBV regels
 • Macro-economische ontwikkelingen
 • Vastgoedontwikkelingen lopende projecten
 • Tussentijdse MPV

Relevante kaderstellende nota's

 • MPV 2015
 • Grondprijzennota 2015
 • Nota grondbeleid
 • Nota grondvoorraad beleid