18 Bedrijfsvoering

Budget o.b.v. bestaand beleid

Rekening

Begroting

Meerjarenraming

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

0

0

41.838

41.422

40.533

40.149

Baten

0

0

12.091

11.675

10.786

10.402

Resultaat voor bestemming

0

0

-29.747

-29.747

-29.747

-29.747

Reservemutaties:

reserve informatie

27

reserve incidentele bestedingen

-200

reserve onderhoud gebouwen A&F

-112

reserve dekking kapitaallasten verbouw SH&SK

59

bedrijfsvoeringsreserve EC

48

reserve gronddepot

13

reserve rechtspositionele verplichtingen PZ

1

Resultaat na bestemming

0

0

-29.911

-29.747

-29.747

-29.747

Toelichting verschil 2016 t.o.v. 2015:

Vooruitlopend op de aanpassingen uit de BBV-wetgeving (2017) hebben wij ingaande 2016 alle overheadkosten onder het nieuwe

programma bedrijfsvoering gebracht. De voeding van de baten en lasten is budgetneutraal verwerkt door de budgetten voor de

overheadkosten uit alle andere programma's naar dit programma over te hevelen. In bijlage 6 is een overzicht van de budget-

verschuivingen opgenomen. Onder dit programma worden ook de baten en lasten van het SSC meegenomen.

Specificatie baten en lasten begroting 2016:

lasten

baten

saldo

Management

4.165

4.165

Secretariaat

1.485

1.485

Overige functies

12.954

1.417

11.537

Algmene kosten

3.881

519

3.362

Huisvesting

7.402

1.696

5.706

ICT

4.971

200

4.771

Wagenpark

273

273

Overige bedrijfsvoeringskosten

2.053

771

1.282

SSC tbv Zwolle

4.393

4.393

SSC tbv provincie Overijssel en Kampen

8.255

8.255

0

subtotaal

49.832

12.858

36.974

Te realiseren dekking via gestalde capaciteit

-7.063

-7.063

Totaal

42.769

12.858

29.911

Bovenstaande bedragen zijn inclusief de begroting van het SSC:

algemene organisatiekosten

1.573

afdeling Inkoop

982

afdeling PSA

1.480

afdeling ICT

4.666

overige ICT-kosten

4.448

subtotaal kosten via SSC

13.149

af: bijdragen Provincie en Kampen

8.255

af: doorschuifBTW aandeel Zwolle

501

Saldo = bijdrage gemeente Zwolle in SSC

4.393

Toelichting mutaties meerjarenraming:

vrijvallende kapitaallasten

416

1.305

1.689

verrekening met diverse reserves

-416

-1.305

-1.689

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (bedragen x € 1.000)

Aandeel beïnvloedbare lasten in totale lasten programma (bedragen x € 1.000)